За контакти с нас:

+359 899403740
biogreenyoffice@gmail.com

Политика за защита на личните данни

Извършвайки дейността си, „Лек Трейд” ЕООД, ЕИК: 204487778, гр. София, ж.к. Дружба, бл. 221, ет. 4, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

 

Тази интернет страница www.biogreeny.com се притежава от „Лек Трейд” ЕООД и се управлява от фирмата в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „Лек Трейд” не продава Вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

 

Какво представляват личните данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

 

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „Лек Трейд” не обработва такава информация за Вас.

 

Лични данни и тяхното събиране и използване

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „Лек Трейд” може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

 

Каква лична информация събираме

– При изпращане на запитване чрез контактната форма за връзка с нас. Данните, които могат да ви бъдат поискани са: име, имейл, телефон.

– При изпращане на коментар по повод наши продукти и услуги, който може да бъде публикуван на сайта ни. Данните, които могат да ви бъдат поискани са: име, имейл.

 

За какви цели използваме личната Ви информация и на какво основание

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „Лек Трейд” са свързани с това да осъществим обратна връзка с Вас в отговор на запитване, което сте ни изпратили, както и да обработим коментар, който сме получили от вас.

 

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google+, YouTube, Twitter, Instagram и други такива предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Лек Трейд” не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 

Вашите лични данни и тяхното разкриване

В дадени случаи „Лек Трейд” може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на фирмата или помагат на „Лек Трейд” в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

 

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени само за целите на статистиката и управление на услугите и качеството на предоставянето им.

 

За случаите, в които „Лек Трейд” споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на „Лек Трейд”, фирмата има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

 

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене „Лек Трейд” да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост такова разкриване е необходимо или уместно.

 

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

 

„Лек Трейд” не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило.

 

Личната информация и нейната защита

„Лек Трейд” взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

 

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

 

Всички служители на „Лек Трейд” са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

 

За случаите, в които „Лек Трейд” споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на „Лек Трейд”, фирмата има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

 

Съхранение на личната информация

Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

 

Вашите права във връзка с личните Ви данни

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Лек Трейд”, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

– правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на данните.

 

Ако искате да упражните правата си, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на biogreenyoffice@gmail.com.

 

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

 

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

 

Деца

Ние не събираме лична информация от деца на възраст под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „Лек Трейд”, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

 

Актуализиране и валидност на политиката 

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

 

Данни за контакт

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ ОТНОСНО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В „ЛЕК ТРЕЙД”, МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ: 

На имейл адрес: biogreenyoffice@gmail.com

Телефон: +359 899403740

Адрес: гр. София, ж.к. Дружба, бл. 221, ет. 4

 

Последна актуализация: 11.03.2019

USA